Biznesowo o prawie i podatkach.

Aukcje OZE 2019 – prognozy

do_artykułu_aukcje_oze

Pod koniec zeszłego roku przedstawiciele Ministerstwa Energii zapowiadali dużą aukcję OZE, w której przewidziano udział dużych wolumenów m.in. w fotowoltaice. Jakich wolumenów i cen referencyjnych (czyli cen maksymalnych) możemy spodziewać się w tym roku? Poniżej próbujemy odpowiedzieć na to pytanie na podstawie sygnałów, jakie płyną ze strony Ministerstwa Energii.

Obowiązek przeprowadzania aukcji OZE

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz w roku. Aby mogło to nastąpić, Rada Ministrów wcześniej musi wydać akty wykonawcze w postaci rozporządzeń określających maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym. Minister Energii musi z kolei wydać rozporządzenie określające ceny referencyjne (czyli te maksymalne).

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów powyższe ilości powinna określić w terminie do 31 października każdego roku. W zeszłym roku pojawiły się jedynie projekty takich rozporządzeń. Konsultacje w ich sprawie miały trwać do końca roku, jednak cały proces nie zakończył się ich wydaniem. To, że na rok 2019 takich rozporządzeń nie wydano, nie oznacza, że aukcje OZE w 2019 r. się nie odbędą. W zeszłym roku przy okazji nowelizacji ustawy OZE w ustawie zmieniającej wskazano ilości i wartości energii elektrycznej z OZE na sprzedaż w drodze aukcji. Zapewne podobnie będzie i w tym roku. Ostatnio Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – zapowiadał dwie nowelizacje ustawy OZE w tym roku. Projekt jednej z nich jest już dostępny i określa maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w aukcjach OZE w 2019 r. 

Projekt ustawy zmieniającej ustawę OZE

Jak wskazało Ministerstwo Energii w swoim komunikacie dotyczącym projektu ustawy, nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii umożliwi przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2019 roku dzięki wskazaniu w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości zaoferowanych do sprzedaży. Identyczna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (z 25 lutego 2019 r.) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Za nami już etap uzgodnień międzyresortowych. Trwają natomiast konsultacje publiczne. Wciąż czekamy na opublikowanie zgłoszonych do projektu ustawy uwag (można było je zgłaszać do 7 marca 2019 r.). Grzegorz Tobiszowski zapowiedział, że ta nowelizacja zostanie uchwalona do czerwca. Ostatecznie na tym etapie nie mamy pewności, jaki wolumen energii elektrycznej z OZE i po jakiej cenie zostanie sprzedany w tym roku. Jednak wskazane w ustawie nowelizującej wartości zarysowują nam politykę rządu dla OZE na 2019 r. Istnieje duża szansa, że już latem odbędą się aukcje OZE. 

Nie znamy też obecnie projektowanych cen referencyjnych – pomimo tego, że z treści uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej wynika, że zostały one wskazane w ustawie (co tak naprawdę nie miało miejsca). Zapewne kolejna wersja projektu ustawy nowelizującej uwzględniać będzie również ceny referencyjne. Powyższe potwierdza ostatnie stanowisko rządu. Na początku tego miesiąca Minister Tobiszowski zapowiedział, że rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o OZE, która umożliwi przeprowadzenie nowych aukcji w tym roku, do czego niezbędne jest określenie cen maksymalnych energii elektrycznej z OZE.

Fotowoltaika i wiatraki – ceny referencyjne

Wsparciem mają zostać objęte w zasadniczej części farmy wiatrowe oraz mniejsze elektrownie fotowoltaiczne (do 1 MW). 

Cena referencyjna dla nowej instalacji fotowoltaicznej:

 • 370 zł/MWh dla instalacji o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 1 MW,
 • 350 zł/MWh dla instalacji powyżej 1 MW.

Cena referencyjna dla instalacji wykorzystującej wiatr na lądzie do wytwarzania energii elektrycznej:

 •  320 zł/MWh dla instalacji nie większej niż 1 MW,
 • 285 zł/MWh dla instalacji większej niż 1 MW.

Na końcu tego artykułu prezentujemy Państwu pełną listę instalacji OZE wraz z podaniem ilości i wartości energii elektrycznej, dla wszelkich typów i rodzajów instalacji, które zostały uwzględnione w projekcie ustawy. Dla pozostałych instalacji – w tym także wszelkich instalacji zmodernizowanych – nie przewiduje się w tym roku aukcji OZE. 

W projekcie pierwszej ustawy nowelizującej zaplanowanej na ten rok nie zostały wskazane ceny referencyjne. Ostatnie szczegółowe informacje na ten temat pojawiły się w opublikowanym pod koniec zeszłego roku projekcie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2019 r. Na końcu tego artykułu prezentujemy Państwu pełną listę cen referencyjnych (z wyłączaniem instalacji zmodernizowanych, z uwagi na ich nieuwzględnienie w projekcie ustawy nowelizującej).

Podsumowanie

Z uwagi na zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii oraz największe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi oraz wiatrakami stawianymi na lądzie warto podsumować najważniejsze informacje dotyczące tych właśnie instalacji, jakie wynikają z projektowanych aktów prawnych.

 • Dla instalacji do 1MW: we wspólnym koszyku aukcyjnym dla fotowoltaiki i wiatraków przewidziano wolumen 11 445 000 MWh o wartości 4 231 650 000 zł. Ceny referencyjne (wskazane w projekcie rozporządzenia) dla wiatraków wynoszą 320 zł/MWh, natomiast dla fotowoltaiki 370 zł/MWh.
 • Dla instalacji fotowoltaicznych oraz wykorzystujących wiatr na lądzie powyżej 1 MW przewidziano wolumen 91 470 000 MWh o wartości 26 164 500 000 zł. Wskazane ceny referencyjne wynoszą odpowiednio: dla wiatraków 285 zł/MWh, dla fotowoltaiki: 350 zł/MWh.

Proszę mieć na uwadze, że powyższe informacje oparte są na dostępnych projektach ustawy nowelizującej ustawę OZE oraz opublikowanym w zeszłym roku projekcie rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej. 

Warto już teraz przygotować się do zbliżających się aukcji OZE. Artykuł na temat dostępny jest tutaj. 

 

W razie pytań zapraszam do kontaktu z kancelarią CC Law.

 


Ceny referencyjne

 

Cena referencyjna dla instalacji odnawialnego źródła energii:

1. Słońce:

 1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 370 zł/MWh;
 2. o  łącznej  mocy  zainstalowanej  elektrycznej  większej  niż  1  MW,  wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 350 zł/MWh;

 

2. Wiatr:

 1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania  energii  elektrycznej  wyłącznie  energię  wiatru  na  lądzie,  wynosi 320 zł/MWh;
 2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania  energii  elektrycznej  wyłącznie  energię  wiatru  na  lądzie,  wynosi 285 zł/MWh;
 3. wykorzystujących  wyłącznie  energię  wiatru  na  morzu  do  wytwarzania  energii elektrycznej, wynosi 450 zł/MWh;

 

3. Biogaz:

 1. łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 670 zł/MWh;
 2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie  biogaz  rolniczy  do  wytwarzania  energii  elektrycznej z  wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 730 zł/MWh;
 3. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie  biogaz  pozyskany  ze  składowisk  odpadów  do  wytwarzania  energii elektrycznej, wynosi 560 zł/MWh;
 4. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 620 zł/MWh;
 5. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 420 zł/MWh;
 6. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 480 zł/MWh;
 7. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków  do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 470 zł/MWh;
 8. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków i biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 530 zł/MWh;
 9. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 610 zł/MWh;
 10. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 670 zł/MWh;
 11. o  łącznej  mocy  zainstalowanej  elektrycznej  większej  niż  1  MW,  wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 580 zł/MWh;
 12. o  łącznej  mocy  zainstalowanej  elektrycznej  większej  niż  1  MW,  wykorzystujących wyłącznie  biogaz  rolniczy  do  wytwarzania  energii  elektrycznej z  wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 640 zł/MWh;
 13. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie  biogaz  pozyskany  ze  składowisk  odpadów  do  wytwarzania  energii elektrycznej, wynosi 550 zł/MWh;
 14. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 610 zł/MWh;
 15. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 385 zł/MWh;
 16. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 445 zł/MWh;
 17. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 435 zł/MWh;
 18. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 495 zł/MWh;

 

4. Hydroenergia:

 1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 550 zł/MWh;
 2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 495 zł/MWh;
 3. o  łącznej  mocy  zainstalowanej  elektrycznej  większej  niż  1  MW,  wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 480 zł/MWh;

 

5. Biomasa, biopłyny:

 1. w   dedykowanej   instalacji   spalania   biomasy   lub   układach  hybrydowych,   wynosi 415 zł/MWh;
 2. w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, wynosi 325 zł/MWh;
 3. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 450 zł/MWh;
 4. o  łącznej  mocy  zainstalowanej  elektrycznej  większej  niż  50  MW, w  dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji, wynosi 435 zł/MWh;
 5. wykorzystujących  wyłącznie  biopłyny  do  wytwarzania  energii  elektrycznej,  wynosi475 zł/MWh;

 

6. Geotermia:

 1. wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 455 zł/MWh;

 

7. Instalacje hybrydowe:

 1. wyłącznie  hybrydowej  instalacji  odnawialnego  źródła  energii  o  łącznej  mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wynosi 415 zł/MWh;
 2. wyłącznie  hybrydowej  instalacji  odnawialnego  źródła  energii  o  łącznej  mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wynosi 410 zł/MWh.

 


 

Wolumen energii elektrycznej na sprzedaż w aukcjach OZE 2019

 

Maksymalna ilość energii elektrycznej, jaka została wskazana w projekcie ustawy nowelizującej dla:

1. instalacji istniejących o mocy nie większej niż 1 MW

 1. wynosi 1 120 000 MWh o wartości 694 400 000 zł, w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej;
  2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  3. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
  4. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  5. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
  6. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż biogaz pozyskany ze składowisko odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  7. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej;
  8. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  9. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
  10. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  11. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
  12. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  13. w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych;
  14. w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego;
  15. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
  16. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
 2. wynosi 1 475 2111 MWh o wartości 811 366 050 zł, w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
  2. wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej,
  3. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
  4. wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
  5. wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
  6. wynosi 1 149 296 MWh o wartości 838 986 080 zł, w przypadku instalacji:
  7. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
  8. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  9. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
  10. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 

2. instalacji  istniejących o mocy większej niż 1 MW

 1. wynosi 34 000 000 MWh o wartości 20 740 000 000 zł, w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
  3. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  4. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
  5. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  6. w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych;
  7. w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego;
  8. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
  9. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
 2. wynosi 1 467 617 MWh o wartości 939 274 880 zł, w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
  2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 

3. nowych instalacji o mocy nie większej niż 1 MW

 1. wynosi 140 000 MWh o wartości 71 280 000 zł, w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
  2. wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej;
  3. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
  4. wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
  5. wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 2. wynosi 3 510 000 MWh o wartości 2 198 260 000 zł, w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
  2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  3. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
  4. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
 3. wynosi 11 445 000 MWh o wartości 4 231 650 000 zł, w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie;
  2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej;

 

4. nowych instalacji o mocy większej niż 1 MW

 1. wynosi 14 910 000 MWh o wartości 5 577 600 000 zł, w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
  3. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  4. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej;
  5. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów oraz biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
  6. w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych;
  7. w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego;
  8. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
  9. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji;
 2. wynosi 594 000 MWh o wartości 285 120 000 zł, w przypadku instalacji: 
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
  2. wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej,
  3. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;
  4. wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej;
  5. wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;
 3. wynosi 1 170 000 MWh o wartości 678 600 000 zł w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej;
  2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;
 4. wynosi 91 470 000 MWh o wartości 26 164 500 000 zł, w przypadku instalacji:
  1. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie;
  2. o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej.

 

 

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów z naszego bloga.

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem