Biznesowo o prawie i podatkach.

Aukcje OZE dla biogazowni i elektrowni wodnych. Pomoc publiczna dla OZE.

Wytwórcy energii elektrycznej z OZE mają w tym roku kolejną szansę na otrzymanie wsparcia w systemie aukcyjnym. Tym razem dotyczy to instalacji istniejących- biogazowni i niektórych instalacji wodnych. Aby wziąć udział w aukcji należy złożyć deklarację o przystąpieniu do aukcji oraz zliczyć otrzymaną pomoc publiczną.

Kolejne aukcje OZE w 2017 r.

W dniu 23 sierpnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił kolejne aukcje OZE na 2017 r. Z informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że w dniach 28 września, 2 października, 4 października i 6 października br. aukcje odbędą się dla instalacji spełniających kryteria przewidziane w następujących koszykach aukcyjnych, czyli dla:

·       instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok (w szczególności: biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne),

·       instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok (w szczególności: biogazownie inne niż rolnicze, jednostki wykorzystujące biomasę oraz niektóre elektrownie wodne),

·       instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,

·       instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujące wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej.

hydroelectric

Jak wziąć udział w aukcji? Deklaracja o przystąpieniu do udziału w aukcji OZE.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest złożenie deklaracji o przystąpieniu do aukcji OZE. Składając deklarację w przypadku  instalacji wykorzystujących takie paliwa jak biomasa, biogaz, biogaz rolniczy lub biopłyny powinny zawierać ponadto oświadczenia wymagane przez ustawę, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego. Na skutek ich złożenia wytwórca zobowiązuje się, że do wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE nie będzie wykorzystywał drewna innego niż drewno energetyczne, zbóż pełnowartościowych, paliw kopalnianych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, biomasy zanieczyszczonej w celu zwiększenia jej wartości opałowej, substratów innych niż określone w ustawie, biopłynów, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju, określonych w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ponadto wytwórca oświadcza, że dochowany zostanie wymóg udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy określony w przepisach odrębnych.

Kolejnym krokiem po złożeniu deklaracji jest złożenie oferty za pomocą Internetowej Platformy Aukcyjnej po uprzednim zarejestrowaniu użytkownika. Pamiętać również należy, że warunkiem skutecznego złożenia oferty jest uprzednie wniesienie kaucji o na odrębny rachunek bankowy Prezesa URE w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji.

Pomoc publiczna dla instalacji OZE

Jednym z elementów oferty są oświadczenia o wielkości otrzymanej dotychczas pomocy publicznej. Jest to istotne w szczególności w przypadku instalacji istniejących, które otrzymywały pomoc publiczną w postaci zielonych certyfikatów, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach z tytułu wytwarzania energii elektrycznej z OZE, jak również inna pomoc o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i operacyjnym.

Właściwa kalkulacja pomocy publicznej jest niezbędna do wyliczenia optymalnej wysokości ceny energii elektrycznej w ofercie, tak aby otrzymać jak najwyższy zysk i nie przekroczyć maksymalnej wartości pomocy publicznej, czyli różnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej (maksymalnej ceny jaką można zaoferować) obowiązującej w dniu złożenia oferty przez tego wytwórcę i ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w danej instalacji w okresie wsparcia (maksymalnie 15 lat), a przychodami ze sprzedaży tej samej ilości energii elektrycznej według średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszonej przez Prezesa URE.

Przekroczenie maksymalnej wartości pomocy publicznej przed przystąpieniem do aukcji uniemożliwia w niej udział. Natomiast pomoc publiczna po wygraniu aukcji kontrolowana jest przy pomocy oświadczeń, do składania których co trzy lata zobligowany jest wytwórca, którego instalacja wygrała aukcję oraz kontroli dokonywanych przez pracowników URE. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej pomocy publicznej Prezes URE wydaje decyzję o zakazie uczestnictwa przez danego wytwórcę w systemie wsparcia w stosunku do energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w danej instalacji odnawialnego źródła energii określając kwotę wsparcia, które podlega zwrotowi do Zarządcy Rozliczeń S.A.

Szczegółowy sposób obliczania pomocy publicznej określony jest w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami naszej kancelarii w celu uzyskania pomocy przy sporządzeniu deklaracji o przystąpieniu do aukcji OZE i przygotowaniu oferty do złożenia w zbliżających się aukcjach OZE. Pomożemy również przy obliczaniu pomocy publicznej dla OZE.

 

Emil Cieślikowski

Kancelaria CCLaw
Kancelaria
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem

This will close in 0 seconds