Biznesowo o prawie i podatkach.

Procedura ogłaszania, prekwalifikacji oraz składania ofert w aukcjach OZE 2020

25 09 2020

Procedura ogłaszania, prekwalifikacji oraz składania ofert w aukcjach OZE 202021 września 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował o zatwierdzeniu przez Ministra Klimatu regulaminu tegorocznych aukcji. Ponadto Prezes URE opublikował także uzgodniony z Ministrem Klimatu harmonogram ich przeprowadzenia.

 

Procedura ogłaszania aukcji

 

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz w roku. Aby tak się stało, Prezes URE musi dokonać szeregu czynności niezbędnych do przeprowadzenia aukcji OZE.

Po pierwsze, przed ogłoszeniem aukcji Prezes URE celem uzgodnienia przekazuje Ministrowi Klimatu projekt harmonogramu przeprowadzenia aukcji w danym roku kalendarzowym, obejmujący planowane terminy oraz ilości i wartości oferowanej energii w poszczególnych aukcjach. Po drugie Prezes URE określa regulamin aukcji, który zatwierdza Minister Klimatu. Następnie, po uzgodnieniu harmonogramu aukcji i akceptacji regulaminu, Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji wraz z regulaminem w Biuletynie Informacji Publicznej URE nie później, niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Z opublikowanego przez Prezesa URE komunikatu nr 45/2020 w sprawie harmonogramu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej  w instalacjach odnawialnego źródła energii planowanych do przeprowadzenia w roku 2020 wynika, że pierwsze aukcje OZE odbędą się 3 listopada 2020 r., ostatnia zaś zostanie przeprowadzona 3 grudnia 2020 r.

Jako ostatnie w tym roku zostaną przeprowadzone aukcje cieszące się największą popularnością, przeznaczone dla instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych. Dla projektów o mocy powyżej 1 MW aukcja zostanie przeprowadzona 26 listopada 2020 r., natomiast dla projektów o mocy do 1 MW – 3 grudnia 2020 r.

Poniżej przedstawiamy pełen harmonogram opublikowany przez Prezesa URE:

pełen harmonogram opublikowany przez Prezesa URE

Źródło: (link)

Pamiętać należy jednak, że harmonogram aukcji ma walor wyłącznie informacyjny. Na oficjalne ogłoszenie aukcji wciąż czekamy.

 

Aukcje OZE 2020 – co już wiemy?

 

Powyższe czynności nie są jedynymi, jakie są niezbędne do skutecznego zorganizowania aukcji OZE. Konieczne jest także wydanie dwóch aktów wykonawczych, które określą kluczowe aspekty tegorocznych aukcji OZE. Tymi aktami są rozporządzenie Ministra Klimatu z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. (tzw. rozporządzenie ws. cen referencyjnych) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 31 grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. (tzw. rozporządzenie wolumenowe). Oba rozporządzenia są już ogłoszone oraz weszły w życie.

Z ich treści możemy dowiedzieć się, jaka ilość energii elektrycznej może zostać sprzedana w ramach tegorocznych aukcji oraz po jakiej cenie. Poniżej przedstawiamy zestawienie kilku pozycji z rozporządzenia określającego ceny referencyjne. Jego pełna treść dostępna jest na stronie ISAP (link).

 

table1

 

*CHP – (ang. Combined Heat and Power) – energia wytwarzana w wysokosprawnej kogeneracji

Natomiast poniżej zestawienie kilku pozycji z rozporządzenia wolumenowego wskazujących ilość energii elektrycznej jaka może zostać sprzedana w ramach aukcji OZE oraz wartość tej energii w przypadku instalacji istniejących o mocy powyżej 1 MW oraz nowych projektów o mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW. Jego pełna treść dostępna jest na stronie ISAP (link).

 

table2

 

Procedura prekwalifikacji

 

Warunkiem wzięcia udziału w aukcjach OZE jest przejście procedury prekwalifikacji. Powyższa procedura prowadzona przed Prezesem URE jest inicjowana wnioskiem inwestora. Kończy się natomiast wydaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji. Jest ono ważne przez 12 miesięcy od dnia jego wydania. To oznacza, że inwestor na jego podstawie zostanie dopuszczony do składania ofert w przeznaczonych dla jego instalacji aukcjach, które odbędą się w okresie w

ażności zaświadczenia.

Zgodnie z zapisami ustawy do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. prawomocne pozwolenie na budowę,
  2. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy instalacji OZE, oraz
  3. schemat instalacji OZE.

Pamiętać należy, że zgodnie przepisami ustawy OZE, Prezes URE ma 30 dni na wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji licząc od momentu złożenia kompletnego wniosku. Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami oraz złożenie go w Urzędzie Regulacji Energetyki z odpowiednim wyprzedzeniem w zasadzie gwarantuje udział w aukcjach OZE. Warto więc, by przygotowany wniosek oraz załączniki pozbawione były braków formalnych i nie wymagały uzupełnień. Z uwagi na to, że do aukcji OZE zostały dwa miesiące, warto złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w najbliższym czasie.

 

Regulacje COVID-19 – Oferta aukcyjna

 

Wybuch pandemii koronawirusa ma wpływ także na aukcje OZE, jakie mają zostać przeprowadzone w 2020 r. Na skutek wprowadzenia przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarczy 2.0) zmieniły się zasady przeprowadzenia tegorocznych aukcji.

Na mocy art. 86 Tarczy 2.0 ogłoszenie o aukcji będzie zawierać także informacje o miejscu i sposobie składania ofert, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funkcji systemu IPA. Przy okazji publikacji Regulaminu aukcji Prezes URE potwierdził, że złożyć ofertę w aukcjach OZE w 2020 r. będzie można wyłącznie za pośrednictwem systemu IPA.

Przepisy tarczy Tarczy 2.0, a w konsekwencji Regulaminu aukcji stanowią także, że złożona oferta wiąże uczestnika i nie może zostać zmodyfikowana lub wycofana. Zaś oferta złożona niezgodnie z wytycznymi ustawy podlega odrzuceniu.

Inwestorzy chcący wziąć udział w aukcjach OZE w 2020 r. przy przygotowywaniu oferty będą musieli mieć na uwadze oprócz zapisów ustawy OZE, także postanowienia Tarczy 2.0., Regulaminu aukcji oraz informacje przekazane przez Prezesa URE wraz z ogłoszeniem aukcji. Przygotowanie oferty aukcyjnej w tym roku będzie wymagało szczególnej uwagi, z powodu regulacji wprowadzonych przez Tarczę 2.0 ustanawiających brak możliwości modyfikacji oferty oraz rygor odrzucenia oferty na skutek jej niezgodności z wytycznymi ustawy.

W razie wątpliwości dotyczących udziału w aukcjach OZE 2020, zapraszam do kontaktu z prawnikami kancelarii CCLaw.

Zapraszam także do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów z naszego bloga.

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem