Biznesowo o prawie i podatkach.

Regulamin szkolenia „Inwestycje na rynku fotowoltaiki”

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady związane z zakupem, organizacją i uczestnictwem w szkoleniu on-line pt. „Inwestycje na rynku fotowoltaiki” („Szkolenie”).
 2. Organizatorem Szkolenia jest Cieślikowski, Chmarzyński, Dąbek kancelaria adwokacko-radcowska SKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 132/134 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000658528 („Organizator”).
 3. Uczestnikiem jest osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy do uczestniczenia w Szkoleniu i uiści Opłatę („Uczestnik”).
 4. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

 

 1. Czas trwania Szkolenia wskazuje oferta na Szkolenie.
 2. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Szkoleniu bez podania przyczyny.
 3. Pytania zadawane podczas Szkolenia mogą być upubliczniane przez Organizatora, w celach edukacyjnych, na stronie internetowej Organizatora jak i również mediach społecznościowych Organizatora, w sposób który całkowicie uniemożliwi identyfikację Uczestnikowi, którzy je zadali.
 4. Podczas Szkolenia Uczestnicy mogą mieć kontakt wizualny z innymi Uczestnikami, mogą wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusje.
 5. Warunki techniczne Szkolenia:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki);
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 320×480;
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
 1. Uczestnik otrzyma link do Szkolenia na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, najpóźniej na jedne dzień przed terminem Szkolenia. Link będzie aktywny w terminie Szkolenia. W przypadku braku linku lub problemów z otworzeniem go, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem na adres e-mail cclaw@cclaw.com.pl
 2. Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora jeśli podczas Szkolenia poda informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub dane podlegające jakiejkolwiek ochronie wynikającej z przepisów prawa. W przypadku braku takiej informacji ze strony Uczestnika, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie tych informacji.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ORAZ OPŁATA ZA SZKOLENIE

 

 1. Zawarcie umowy na Szkolenie między Organizatorem a Uczestnikiem następuje od chwili przekazania wypełnionego formularza przez Uczestnika do Organizatora, za pośrednictwem strony internetowej doradcatransakcyjny.pl.
 2. Osoba chcąca wziąć udział w Szkoleniu jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Szkolenia i dostosowaniem się do jego postanowień.
 3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika jest jednocześnie zobowiązaniem do uiszczenia Opłaty za Szkolenie.
 4. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego Uczestnika w Szkoleniu, nie później jednak niż 3 dni przed planowanym terminem Szkolenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail cclaw@cclaw.com.pl Zmiana Uczestnika musi zostać zaakceptowana przez Organizatora.
 5. Koszt uczestniczenia w Szkoleniu podany jest w ofercie Szkolenia („Opłata”).
 6. Opłata jest ceną netto, do której doliczane jest 23 % VAT.
 7. Udział w Szkoleniu możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu Opłaty.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Organizatora w formie elektronicznej na adres e-mail cclaw@cclaw.com.pl
 9. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
 10. Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz
  z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 3 dni przed Szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny pod wskazany numer 694 638 529.
 11. Uiszczenie Opłaty za Szkolenie powinno być dokonane przez Uczestnika w terminie 3 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed planowanym terminem Szkolenia na konto:

Cieślikowski, Chmarzyński, Dąbek

kancelaria adwokacko-radcowska SKA
ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa

NIP 527-279-32-01

Numer rachunku bankowego: 30 1940 1076 3230 7939 0000 0000

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko Uczestnika z dopiskiem „Szkolenie”.

 1. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT.
 2. Za opóźnienie w uiszczeniu Opłaty będą przysługiwać Organizatorowi odsetki ustawowe za opóźnienie.
 3. Organizator ma prawo odmówić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu, w przypadku braku uiszczenia Opłaty.

 

ODSTĄPIENIE OD UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

 1. Uczestnik może odstąpić od udziału w Szkoleniu najpóźniej na 7 dni przed datą Szkolenia wskazaną w ofercie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od uczestnictwa w Szkoleniu należy przesłać na adres e-mail cclaw@cclaw.com.pl  lub listem poleconym na adres:

Cieślikowski, Chmarzyński, Dąbek

kancelaria adwokacko-radcowska SKA

Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

 1. W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w Szkoleniu przez Uczestnika na co najmniej 14 dni przed planowanym Szkoleniem Opłata uiszczona tytułem Szkolenia, zostanie zwrócona z potrąceniem 15% Opłaty brutto tytułem kosztów administracyjnych.
 2. W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w Szkoleniu przez Uczestnika, na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia Opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Za datę odstąpienia od uczestnictwa w Szkoleniu przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Organizatora.
 4. Brak zapłaty Opłaty oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu, nie są równoznaczne z odstąpieniem od umowy. W takiej sytuacji, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi całość Opłaty za Szkolenie.
 5. Organizator ma prawo odwołać Szkolenie w każdym czasie. Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Uczestnika, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku odwołania Szkolenia przez Organizatora Opłata podlega zwrotowi w całości.

 

ODWOŁANIE, ZMIANA TERMINU SZKOLENIA, ZMIANA W PROGRAMIE SZKOLENIA

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Szkolenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu Szkolenia. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora oraz prawo do zwrotu Opłaty.
 2. W przypadku, gdy Szkolenie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Szkoleniu. Zwrotowi podlega jedynie Opłata za udział.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Szkolenia objęte są ochroną przewidzianą w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik nie ma prawa do utrwalania rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu materiałów publikowanych przez Organizatora podczas Szkolenia, ani w całości ani we fragmentach, ingerowania w jego zawartość, usuwania oznaczeń Organizatora oraz technicznych zabezpieczeń, nagrywania, publikacji, dystrybucji, powielania.
 3. W przypadku naruszenia powyżej wskazanego ustępu Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do Szkolenia.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Organizator, tj. Cieślikowski, Chmarzyński, Dąbek kancelaria adwokacko-radcowska SKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 132/134.
 2. Dane Uczestnika będą wykorzystane do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Uczestnikowi następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, na podstawie, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 3. Powyżej wskazane uprawnienia mogą być realizowana przez Uczestnika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: cclaw@cclaw.com.pl
 4. Na podstawie zawartej umowy o współadministrowanie, dane osobowe mogą być przekazywane pomiędzy Organizatorem i spółkami z nim powiązanymi, tj.: Agencja Leonart Kamil Grzywacz z siedzibą przy ul. Dmowskiego 10 AB, 80-264 Gdańsk, NIP:8411706504.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres e-mail: cclaw@cclaw.com.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
 4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.
 5. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Organizator ma roszczenia finansowe.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa przez Uczestnika w Szkoleniu z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w ustępie 9 Regulaminu.
 2. Organizator oświadcza, że Szkolenie organizowane jest z zachowaniem należytej staranności, niemniej Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia.
 3. Organizator dokłada należytej staranności, aby Szkolenie prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w tematyce Szkolenia.
 4. W przypadku Szkolenia Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w Szkoleniu, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
 2. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 3. za nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu;
 4. za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
 5. za utracone korzyści;
 6. za przekazanie danych rejestracji do Szkolenia osobom trzecim;
 7. za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Szkolenia.
 1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian
  w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem