Biznesowo o prawie i podatkach.

Zgłoszenie spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

10 07 2020

Zgłoszenie spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

13 lipca 2020 r. mija termin zgłoszenia spółek do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „Rejestr”).  Pierwotny termin rejestracji w CRBR wyznaczony na 13 kwietnia 2020 r. został przesunięty o trzy miesiące. To efekt jednej z decyzji Ministerstwa Finansów, podjętych po wybuchu epidemii koronawirusa, by ograniczyć liczbę obowiązków administracyjnych nałożonych na firmy w czasie walki z chorobą. Termin ten dotyczy tylko spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. Zgłoszenie do Rejestru spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r. powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji, w terminie 7 dni od ich zmiany.

Źródłem funkcjonowania Rejestru oraz obowiązków z nim związanych jest Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązek utworzenia Rejestru został nałożony na państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML).

 

Podmioty obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji 

 

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizacji są obowiązane następujące podmioty:

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Należy zaznaczyć, iż również spółki będące w stanie likwidacji lub upadłości mają obowiązek zgłaszania informacji do Rejestru.

 

Definicja Beneficjenta Rzeczywistego 

 

Zgodnie z definicją ustawową, beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 1. osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;
 2. osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu;
 3. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki (także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu);
 4. osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 5. osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

Jakie informacje należy zgłosić do rejestru?

 

Informacje podlegające zgłoszeniu do Rejestru obejmują:

 1. Dane identyfikacyjne spółki tj. nazwę spółki, formę organizacyjną, siedzibę spółki, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP.
 2. Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL bądź data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Należy pamiętać, iż do każdej oznaczanej w Rejestrze osoby musimy wskazać podstawę wpisu. Istnieje możliwość, iż jedna osoba będzie miała kilka podstaw wpisu do Rejestru np. w przypadku, gdy jest właścicielem spółki i jednocześnie pełni funkcję członka zarządu.

W Rejestrze mamy do wyboru następujące podstawy wpisu:

 1. Reprezentant – podajemy informacje o członku organu spółki bądź wspólniku uprawnionym do reprezentacji spółki.
 2. Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie – podajemy informacje o udziałach/uprawnieniach Beneficjenta Rzeczywistego wynikających z prawa własności w stosunku do zgłaszanej spółki. Bezpośrednie uprawnienia właścicielskie dotyczą m.in. osób posiadających ponad 25% udziałów lub głosów na zgromadzeniu wspólników.
 3. Pośrednie uprawnienia właścicielskie – podajemy informacje o udziałach/uprawnieniach Beneficjenta Rzeczywistego wynikających z prawa własności w sposób pośredni. Pośrednie uprawnienia właścicielskie dotyczą przykładowo osoby posiadającej 100 % udziałów w sp. z o.o., która to spółka z o.o. posiada 40 % udziałów w zgłaszanej do Rejestru spółce akcyjnej.
 4. Inne uprawnienia – podajemy informacje o osobach innych niż te posiadające uprawnienia właścicielskie, aczkolwiek wywierające decydujący wpływ na czynności/działania zgłaszanej spółki. W praktyce, jako osoby posiadające inne uprawnienia, wskazuje się najczęściej osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie beneficjenta rzeczywistego w inny sposób, takimi osobami mogą być przykładowo członkowie zarządu spółki bądź prokurent czy też prokurenci, w tym prokurenci oddziałowi.

Jak zaznaczono powyżej w Rejestrze, należy wskazać również informacje o wielkości i charakterze udziału, w przypadku spółki:

 • jawnej – zgodnie z art. 25 KSH jest to określona w umowie spółki wartość w PLN wkładów wnoszonych do spółki przez każdego wspólnika;
 • komandytowej – zgodnie z art. 105 KSH jest to określona w umowie spółki wartość w PLN wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika;
 • komandytowo-akcyjnej – zgodnie z art. 130 KSH jest to określona w umowie spółki wartość w PLN wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza, bądź w przypadku akcjonariusza – procentowy udział w kapitale akcyjnym spółki;
 • z o.o. – zgodnie z art. 157 KSH wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • akcyjnej – procentowy udział w kapitale akcyjnym spółki.

 

Kto może zgłosić spółkę do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych? 

 

Zgłoszenia do Rejestru może dokonać jedynie osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych. Należy zaznaczyć, iż pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia informacji do Rejestru. Jednakże w przypadku, gdy w spółce prokurent jest uprawniony do jej reprezentacji, jest on uprawniony do dokonania takiego zgłoszenia.

 

Podpisanie zgłoszenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP

 

Zgłoszenie opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez podmiot uprawniony do dokonania zgłoszenia spółki do Rejestru.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku, gdy w spółce wymagana jest łączna reprezentacja, zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby, w czym nie ma znaczenia kolejność składania podpisów. Podpisy kwalifikowane i podpisy potwierdzane profilem zaufanym ePUAP mogą być zamieszczane w dowolnej konfiguracji.

Do wypełnienia ustawowego obowiązku pozostało niewiele czasu, a brak zgłoszenia lub spóźnienie się z nim może skończyć się karą w wysokości do miliona złotych. Jeżeli mają Państwo problemy  z wypełnieniem formularza albo inne pytania dotyczące zgłoszenia, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią przez stronę cclaw.com.pl.

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną  raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga.

 

Anna Dąbek
Adwokat / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem