Biznesowo o prawie i podatkach.

Zmiany w funkcjonowaniu klastrów energii – projekt nowelizacji ustawy o OZE

Zmiany w funkcjonowaniu klastrów energii – projekt nowelizacji ustawy o OZE

Projekt z 24 lutego 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw przewiduje duże zmiany m.in. w zakresie funkcjonowania klastrów energii. Dotychczasowe regulacje prawne zostaną rozszerzone o szereg wymogów, jednak zapewnią one klastrom także dodatkowe korzyści.

 

Planowane zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii(OZE) i innych ustawach

 

Nowa definicja klastra energii

 

Zmianie ulegnie m.in. ustawowa definicja klastra energii. Zgodnie z projektowanym brzmieniem, klastrem energii będzie “porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną lub ciepłem lub paliwami stałymi, ciekłymi, gazowymi będącymi nośnikami energii chemicznej, którego stroną jest co najmniej jedna jednostka samorządu terytorialnego i którego celem jest zapewnienie korzyści gospodarczych, społecznych lub środowiskowych stronom porozumienia lub zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego”.

 

W projektowanej definicji podkreśla się znaczenie magazynów energii dla funkcjonowania klastrów energii, a przede wszystkim wprowadza się wymóg udziału jednostki samorządu terytorialnego w klastrze energii.

 

Porozumienie klastra – wymagania i wpis do rejestru

 

Projekt ustawy przewiduje szereg ustawowych wymogów dotyczących treści porozumienia klastra. Przede wszystkim powinno ono zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać następujące elementy:

  1. prawa i obowiązki stron porozumienia klastra energii;
  2. zakres przedmiotowy współpracy w ramach klastra energii;
  3. wskazanie koordynatora klastra energii oraz jego prawa i obowiązki;
  4. wskazanie terytorialnego i sieciowego obszaru działalności w ramach klastra energii, ze wskazaniem punktów poboru energii członków klastra;
  5. czas trwania porozumienia i zasady jego rozwiązywania.

Ponadto, klaster energii powinien zostać wpisany do rejestru klastrów prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Usługa ograniczania obciążenia szczytowego – definicja i warunki

 

Jest to usługa świadczona przez klaster na rzecz OSD wykonywana na obszarze ograniczania szczytowego obciążenia mocy (czyli zbioru punktów poboru energii członków klastra) polegająca na zmniejszeniu mocy szczytowych obciążających infrastrukturę sieciową, poprzez aktywne zarządzanie zapotrzebowaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej.

 

Chcąc skorzystać z tej możliwości, klastry wpisane do rejestru mogą utworzyć na swoim obszarze obszary ograniczenia szczytowego obciążenia mocy w drodze umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego. W treści tej umowy ustalany jest m.in. poziom ograniczania szczytowego zapotrzebowania na moc, do którego utrzymania zobowiązani są członkowie klastra oraz wysokość wynagrodzenia za ograniczenie mocy. Jej zawarcie powinno poprzedzić dokonanie przez OSD analizy zasadności utworzenia obszaru ograniczenia szczytowego obciążenia mocy oraz wydanie warunków utworzenia takiego obszaru.

 

Ulgi dla energii wytwarzanej z OZE – m.in. zwolnienie z opłaty OZE i opłaty kogeneracyjnej

 

Oprócz usługi ograniczania obciążenia szczytowego projekt ustawy przewiduje także szereg ulg w zakresie rozliczeń za energię elektryczną w przypadku znacznego udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, a także korzystania z magazynów energii przez członków klastra energii.

 

Należy do nich m.in. zwolnienie z opłaty OZE oraz opłaty kogeneracyjnej, czy niższe opłaty za świadczenie usługi dystrybucji w przypadku wysokiego współczynnika energii wytwarzanej z OZE (w przypadku 100% produkcji energii elektrycznej z OZE opłaty za świadczenie usług dystrybucji zostaną zredukowane do poziomu 75%).

 

Aby skorzystać z powyższych możliwości należy spełnić określone w projekcie wymagania. Do końca 2026 r. wymagany próg wytwarzanej energii elektrycznej z OZE wynosi 30%, zaś próg zdolności magazynowej w stosunku do łącznej mocy zainstalowanej instalacji należących do członków klastra – 2%. Po tej dacie próg dotyczący wytwarzanej energii elektrycznej zostanie podniesiony do 50%, zaś zdolności magazynowej do 5 %. Z preferencyjnych warunków korzystać będzie można do końca 2029 r.

____

Jeżeli są Państwo zainteresowani zgłębieniem opisanych w artykule tematów, zachęcamy do udziału w szkoleniu “Inwestycje w fotowoltaikę od A do Z”, które będzie się już 26 maja. Więcej informacji i dokładny program szkolenia znajdą Państwo na stronie.

____

Bądź z prawem na bieżąco!

 

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszam do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i LinkedIn. Pozostańmy w kontakcie!

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem

This will close in 0 seconds