Biznesowo o prawie i podatkach.

Nowe korzyści dla firm wytwarzających energię w mikroinstalacji OZE

5 11 2019

nowelizacja ustawy OZE i nowe korzyści dla firm

Ustawa OZE przewiduje system opustów dla wytwórców, w tym także przedsiębiorców, wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach. W większości wypadków są to urządzenia wytwórcze produkujące energię elektryczną wykorzystując do tego energię promieniowania słonecznego. Możliwość korzystania z systemu opustów nie jest to jedyna korzyść dla wytwórców energii elektrycznej w najmniejszych instalacjach OZE. Ustawa OZE przewiduje szereg korzyści i ułatwień dla posiadaczy mikroinstalacji. 

 

System opustów, czyli prosument dla firm

 

Uzyskanie wsparcia w ramach aukcji OZE to nie jedyna korzyść, jaką mogą uzyskać wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Ustawa OZE przewiduje dla wytwórców energii z OZE w mikroinstalacjach możliwość skorzystania z systemu opustów (zwanego także prosumenckim). Polega on na oddawaniu do sieci niewykorzystanej energii elektrycznej z możliwością jej późniejszego odbioru. Wcześniej system ten był dostępny w zasadzie tylko dla gospodarstw domowych. Po ostatniej nowelizacji ustawy OZE mogą z niego skorzystać również przedsiębiorcy.

 

Dla kogo?

Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców dysponujących, np. dużym dachem, który może zostać pokryty panelami fotowoltaicznymi. Dzięki temu systemowi nadwyżki energii elektrycznej  wyprodukowane przez instalację fotowoltaiczną latem, można wykorzystać pomniejszając rachunek za prąd w okresie zimowym.

System prosumencki przeznaczony jest wyłącznie dla jednostek wytwórczych będących mikroinstalacjami, czyli instalacjami odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonymi do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Możliwość korzystania z systemu opustów to nie jedyny przywilej jaki ustawodawca przewidział dla mikroinstalacji.

 

Współczynniki – czyli rozliczanie energii w systemie opustów

Rozliczenie energii w systemie opustów liczone jest z wykorzystaniem współczynników korygujących. W przypadku instalacji o mocy większej niż 10 kW energia jest rozliczna w stosunku ilościowym 1(energia wprowadzona do sieci) do 0,7(energia do pobrania z sieci w okresie późniejszym). Z kolei dla instalacji o mocy nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

 

Inne przywileje wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach

1. Wytwarzanie bez koncesji

 

Niewątpliwie dużym ułatwieniem dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji jest zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo mikroinstalacje, w przeciwieństwie do małych instalacji, nie muszą także uzyskać wpisu do rejestrów prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Małe instalacje, czyli te o mocy większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, na mocy ustawy OZE zobowiązane są przed rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej uzyskać wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Wiąże się to z przeprowadzeniem uproszczonego postępowania przypominającego postępowanie koncesyjne. 

 

2. Lokalizacja inwestycji nie tylko na terenach produkcyjnych

 

Ostatnia nowelizacja ustawy OZE zmieniła także zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej aktualnym brzmieniem plan miejscowy przewidujący możliwość lokalizacji budynków umożliwia lokalizację mikroinstalacji również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego wprost zakazują lokalizacji takich instalacji. Powyższe oznacza, że oprócz terenów wprost przeznaczonych w miejscowym planie na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE, a także terenów przeznaczonych na działalność produkcyjną, lokalizacja mikroinstalacji jest także możliwa na obszarach, dla których przewidziano umiejscowienie obiektów budowlanych. Więcej na ten temat pisaliśmy w dedykowanym artykule tutaj.

 

3. Bez pozwolenia na budowę

 

Budowa mikroinstalacji nie wymaga także uzyskania pozwolenia na budowę, z uwagi na zwolnienie w przepisach Prawa budowlanego z tego obowiązku urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

 

4. Termin na przyłączenie do sieci – 30 dni

 

Operatorzy systemów elektroenergetycznych są obowiązani, w ciągu 30 dni o dnia złożenia zgłoszenia lub wniosku o przyłączenie do sieci, dokonać przyłączenia mikroinstalacji, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci. W przypadku instalacji o większych mocach operatorzy systemów dystrybucyjnych zgodnie z ustawą mają aż 150 dni na wydanie warunków przyłączenia.

 

5. Sprzedawca zobowiązany i jego obowiązki

 

Na mocy przepisów ustawy OZE sprzedawca zobowiązany, którym co do zasady są największe spółki obrotu działające na terenie danego operatora systemu dystrybucyjnego, jest zobowiązany do  zakupu oferowanej energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji przez wytwórcę będącego przedsiębiorcą. Sprzedawca zobowiązany kupuje taką energię po cenie wynoszącej 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE.

Jeżeli zastanawiasz się, czy zainwestować w instalacje OZE, warto poprzedzić to dokładną analizą i skorzystać z konsultacji z prawnikiem, który zweryfikuje potencjał i wskaże najlepsze rozwiązanie rozliczania energii dla Twojej firmy.

Piotr Szwarc
Adwokat
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem

This will close in 0 seconds