Biznesowo o prawie i podatkach.

Podatek solidarnościowy a wyjście ze spółki jawnej lub komandytowej

Podatek solidarnościowy a wyjście ze spółki jawnej lub komandytowej

 

W artykule Jak wyjść ze spółki jawnej lub komandytowej opisaliśmy sposoby wyjścia ze spółki jawnej lub komandytowej oraz ich skutki. Uzupełniając powyższy artykuł, poniżej przedstawiamy, jakie skutki na gruncie podatku solidarnościowego wywołują poszczególne formy opuszczenia spółki.

Omówiliśmy trzy sposoby wyjścia ze spółki:

1) sprzedaż lub darowizna ogółu praw i obowiązków;
2) umowne wystąpienie ze spółki;
3) likwidacja dotychczasowej spółki i przeniesienie przedsiębiorstwa na inną spółkę.

Każdy z tych sposobów wywołuje inny skutek na gruncie tzw. podatku solidarnościowego.

 

Podatek „solidarnościowy” – kogo dotyczy i ile wynosi?

Nowe obciążenie dla przedsiębiorców przewiduje ustawa z 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa przewiduje utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przychodami Funduszu mają być przede wszystkim:

    1. obowiązkowe składki na Fundusz;
    2. danina solidarnościowa, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („danina solidarnościowa”).

 

Ad. a: Składki na Fundusz

Ustawa przewiduje, że obowiązkowe składki na Fundusz będą ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Innymi słowy: podstawą do wyliczenia obowiązkowej składki na Fundusz będzie kwota stanowiąca podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowego wyliczanej od co najmniej minimalnego miesięcznego wynagrodzenie za pracę.

 

Ad. b: Danina solidarnościowa

Dodatkowo, zgodnie z Ustawą Osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł, są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej za rok podatkowy w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Nazwa „danina solidarnościowa” może wprowadzać w błąd, gdyż niniejsza danina w praktyce niczym się nie różni od podatku dochodowego, a przypisanie jej takiej nazwy jest zabiegiem stricte PR’owym. „Danina solidarnościowa” jest de facto kolejnym podatkiem dochodowym wprowadzonym dla najbardziej przedsiębiorczych.

Z przepisów ustawy  wynika, że jej przepisy stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.

 

Wyjście ze spółki jawnej lub komandytowej a podatek solidarnościowy

Żadna z trzech form rozliczenia się ustępującego wspólnika nie podlega obowiązkowemu uiszczeniu składki na Fundusz (ad. a powyżej). Inaczej sprawa się przedstawia odnośnie „daniny solidarnościowej”.

 

Sprzedaż OPIO

Dochód ze sprzedaży zaliczany jest do dochodów z praw majątkowych opodatkowanych według skali (18% i 32%). Gdyby w wyniku sprzedaży OPIO sprzedawca osiągną dochód ponad 1 000 000 zł, nadwyżka dochodu ponad tę kwotę będzie opodatkowana dodatkowo daniną solidarnościową w stawce 4%. Realne opodatkowanie dochodu ze sprzedaży OPIO powyżej 1 000 000 wyniesie 36%.

Należy pamiętać, że w przypadku sprzedaży momentem powstania przychodu jest chwila faktycznego otrzymania pieniędzy za sprzedany ogół praw i obowiązków. Oznacza to, że w przypadku, gdyby cena sprzedaży byłaby płatna w częściach, obowiązek zapłaty „daniny solidarnościowej” może nie wystąpić.

 

Umowne wystąpienie ze Spółki

Również w tym przypadku występujący wspólnik, jeśli z tytułu swojego wystąpienia otrzyma kwotę ponad 1 000 000 zł, jest narażony na ryzyko zapłaty „daniny solidarnościowej”.

Przychód wynikający z wystąpienia ze spółki zaliczany jest do źródła „działalność gospodarcza”, w związku z czym momentem powstania przychodu jest chwila, kiedy przychód ten stał się należny, nawet jeżeli nie został faktycznie otrzymany. Tym samym, nawet w przypadku rozłożenia płatności z tytułu wystąpienia na raty, może powstać obowiązek zapłaty podatku solidarnościowego.

 

Likwidacja Spółki wraz z przeniesieniem przedsiębiorstwa na inną spółkę

Rozwiązanie to, jako że nie generuje dochodu, nie podlega daninie solidarnościowej.

 

Wystąpienie ze spółki jawnej (komandytowej) warto dobrze zaplanować biorąc pod uwagę wiele różnych czynników, w tym ewentualne wystąpienie podatku solidarnościowego. Jeśli zastanawiasz się na wystąpieniem ze spółki jawnej lub komandytowej – warto zasięgnąć porady prawnej, jak zrobić to najkorzystniej.

 

Artykuły z cyklu „Wyjście ze spółki jawnej lub komandytowej”

  1. Jak wyjść ze spółki jawnej lub komandytowej?
  2. Jak wyjść ze spółki jawnej lub komandytowej? – przykłady
  3. Podatek solidarnościowy a wyjście ze spółki jawnej lub komandytowej

 

A może powiadomienie o kolejnych ważnych publikacjach i artykułach? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie opublikowanych artykułów z naszego bloga.

Witold Chmarzyński
Radca prawny / Wspólnik
Podziel się z innymi:

Jeśli masz pytania związane z przedstawionym zagadnieniem,
skontaktuj się z nami.

Strona zapisuje pliki cookies na Twoim komputerze. Dowiedz się więcejRozumiem